คอร์สทั้งหมด

คอร์สทั้งหมด

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 3,000.00

สันสกฤตเรียนง่าย 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

สันสกฤตเรียนง่าย 1 วันธรรมดา (ออนไลน์) ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาโบราณของอินเดีย ที่มีอายุเก่าแก่ถึงประมาณ 3,500 ปี เป็นภาษาของชนชั้นสูง เช่น วรรณพราหมณ์ เป็นภาษาทางวิชาการ มีวรรณคดีจำนวนมากที่ประพันธ์เป็นภาษาสันสกฤต หลายเรื่องเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทย อาทิ รามายณะ มหาภารตะ เป็นต้น

฿ 3,000.00

บาลีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาบาลี พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) มีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำในภาษาไทย รวมทั้งใช้ในบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต ตลอดจนมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษาหนึ่งที่สืบทอดพุทธพจน์และใช้ในวรรณคดีบาลี การมีทักษะภาษาบาลีจึงทำให้สามารถเข้าใจและตีความบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ได้อย่างไม่ผิดพลาด ภาษาบาลียังเป็นภาษาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในวงวิชาการด้านภารตวิทยาและพุทธศาสน์ศึกษาทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาภาษาบาลีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาภาษาบาลีจึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจคำในภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ทั้งยังเพิ่มพูนความเข้าใจบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ รวมทั้งวรรณคดีที่ใช้ภาษาบาลีอีกด้วย

฿ 3,900.00

English Business Speaking (Online)

English Business Speaking (Online) ในยุคโลกาภิวัตน์ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนในเวทีโลก โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจ การมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ จึงเป็นทักษะที่คนในยุคปัจจุบันควรให้ความสำคัญ ทักษะนี้ไม่เพียงช่วยให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ แต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงาน และการพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงจัดโครงการอบรมที่เน้นฝึกทักษะการพูดเชิงธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน และการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในด้านการใช้คำศัพท์ เทคนิคการสื่อสาร และการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

฿ 4,400.00

รัสเซีย 2 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

รัสเซีย 2 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) การใช้คำและประโยคในสถานการณ์รอบตัวและโต้ตอบพื้นฐาน การบอกสถานที่และลักษณะของสิ่งของรอบตัว การอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างง่าย

฿ 2,700.00

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์)

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์) การสนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มุ่งเน้นการอธิบายเหตุผล การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้งในประเด็นต่างๆ รอบตัว ฯลฯ

฿ 2,700.00

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์)

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์) สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน เช่นการทักทาย การเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและครอบครัว ความชอบ งานอดิเรก การซื้อของ ถามทาง สั่งอาหาร ฯลฯ

฿ 5,800.00

ฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (เรียนที่คณะ)

฿ 5,800.00

เยอรมันพื้นฐาน 1 (A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

เยอรมันพื้นฐาน 1 (ระดับ A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) สามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้อื่นในประเด็นในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย อาทิ สามารถแนะนำตนเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพ ข้อมูลของครอบครัว รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม บอกเล่าและแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์รอบตัวได้