ภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 5,800.00

เยอรมันพื้นฐาน 1 (A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

เยอรมันพื้นฐาน 1 (ระดับ A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ) สามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้อื่นในประเด็นในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย อาทิ สามารถแนะนำตนเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพ ข้อมูลของครอบครัว รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม บอกเล่าและแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์รอบตัวได้

฿ 4,600.00

เยอรมัน 9 (ฺB1-1) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 9 (ฺB1-1) (ออนไลน์) ระดับ B1 สามารถเข้าใจประเด็นหลักในตัวบททั่วไปที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนสามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ทำงาน สถานศึกษา หรือในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ สามารถสื่อสารในประเด็นที่คุ้นเคยหรือสัมพันธ์กับความสนใจส่วนบุคคลโดยสามารถเชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สามารถอธิบายประสบการณ์ ความฝัน ความหวังและเป้าหมายของตนเองด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงสามารถให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นของตนอย่างเป็นระบบทั้งได้

฿ 4,600.00

เยอรมัน 15 (B2-1) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 15 (B2-1) (ออนไลน์) ระดับ B2 สามารถเข้าใจประเด็นหลักทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมในตัวบททั่วไปและเชิงวิชาการที่มีความซับซ้อน สามารถโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โดยเลือกใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนในการสื่อสารและให้ละเอียดประกอบแต่ละหัวข้อได้อย่างหลากหลาย สามารถสื่อสารในบทสนทนาเฉพาะด้านที่สัมพันธ์กับความรู้เฉพาะทางส่วนบุคคล โดยอธิบายมุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะด้าน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างหลากหลาย

฿ 3,500.00

เยอรมัน 11 (B1-3) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 11 (B1-3) (ออนไลน์) ระดับ B1 สามารถเข้าใจประเด็นหลักในตัวบททั่วไปที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน สามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ทำงาน สถานศึกษา หรือในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ สามารถสื่อสารในประเด็นที่คุ้นเคยหรือสัมพันธ์กับความสนใจส่วนบุคคลโดยสามารถเชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สามารถอธิบายประสบการณ์ ความฝัน ความหวังและเป้าหมายของตนเองด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงสามารถให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นของตนอย่างเป็นระบบทั้งได้

฿ 3,200.00

เยอรมัน 7 (A2-3) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 7 (A2-3) (ออนไลน์) ระดับ A2 สามารถเข้าใจตัวบทที่ประกอบด้วยประโยคที่ใช้บ่อย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งของหรือเหตุการณ์รอบตัว เช่น การจัดบ้าน การจ้างงาน ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นและสภาพอากาศ สามารถสื่อสารในประเด็นที่ไม่ซับซ้อนและสัมพันธ์กับตนเอง เช่น เรื่องที่ทำเป็นเป็นกิจวัตร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติส่วนตัวด้านการศึกษาและการทำงานของ สามาถบอกความต้องการและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

฿ 3,200.00

เยอรมัน 6 (A2-2) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 6 (A2-2) (ออนไลน์) ระดับ A2 สามารถเข้าใจตัวบทที่ประกอบด้วยประโยคที่ใช้บ่อย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งของหรือเหตุการณ์รอบตัว เช่น การจัดบ้าน การจ้างงาน ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นและสภาพอากาศ สามารถสื่อสารในประเด็นที่ไม่ซับซ้อนและสัมพันธ์กับตนเอง เช่น เรื่องที่ทำเป็นเป็นกิจวัตร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติส่วนตัวด้านการศึกษาและการทำงานของ สามาถบอกความต้องการและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

฿ 4,700.00

เยอรมัน 5 (A2-1) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมัน 5 (A2-1) (ออนไลน์) ระดับ A2 สามารถเข้าใจตัวบทที่ประกอบด้วยประโยคที่ใช้บ่อย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งของหรือเหตุการณ์รอบตัว เช่น การจัดบ้าน การจ้างงาน ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นและสภาพอากาศ สามารถสื่อสารในประเด็นที่ไม่ซับซ้อนและสัมพันธ์กับตนเอง เช่น เรื่องที่ทำเป็นเป็นกิจวัตร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติส่วนตัวด้านการศึกษาและการทำงานของ สามาถบอกความต้องการและแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

฿ 3,200.00

เยอรมันพื้นฐาน 4 (A1-4) (ออนไลน์)

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4 (A1-4) วันเสาร์ (ออนไลน์) ระดับ A1 สามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้อื่นในประเด็นในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย อาทิ สามารถแนะนำตนเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพ ข้อมูลของครอบครัว รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม บอกเล่าและแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์รอบตัวได้