ภาษาฮินดี

ภาษาฮินดี

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 3,000.00

ฮินดีพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

ภาษาฮินดี พื้นฐาน 2 (ออนไลน์) ภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐอินเดียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเข้าใจได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ชาวอินเดียผู้พูดภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในหลายประเทศ และเจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหล่านั้น จากการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้ภาษาฮินดีสื่อสารกันมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก ภาษาฮินดีกำลังมีความสำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้ความเข้าใจในภาษาฮินดีตลอดจนวัฒนธรรมอินเดียจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นโอกาสแก่ชาวไทยที่จะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง

฿ 3,000.00

ฮินดีพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

ภาษาฮินดี พื้นฐาน 1 (ออนไลน์) ภาษาฮินดี เป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐอินเดียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเข้าใจได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ชาวอินเดียผู้พูดภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในหลายประเทศ และเจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหล่านั้น จากการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้ภาษาฮินดีสื่อสารกันมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก ภาษาฮินดีกำลังมีความสำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้ความเข้าใจในภาษาฮินดีตลอดจนวัฒนธรรมอินเดียจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นโอกาสแก่ชาวไทยที่จะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง เนื้อหาวิชา การเขียนอักษรเทวนาครีที่ใช้ในภาษาฮินดี ระบบเสียงภาษาฮินดี คำศัพท์ วลี และประโยคสนทนาน พร้อมทั้งศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านสังคมวัฒนธรรมอินเดียในบทเรียนด้วย