ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลี

เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป

฿ 3,000.00

เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK II (ออนไลน์)

เตรียมสอบวัดระดับ TOPIK II วันเสาร์บ่าย (ออนไลน์) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับ TOPIK II ความรู้ภาษาเกาหลีอยู่ในเลเวล 3, 4, 5, 6 (ระดับกลางถึงระดับสูง) ผู้ที่เคยเรียนที่ศูนย์บริการวิชาการวันเสาร์มาก่อนนั้นควรจบคอร์สภาษาเกาหลี4ขึ้นไปจึงจะเรียนคอร์สเตรียมสอบนี้ได้ เน้นการทำข้อสอบเก่าในทุกพาร์ทด้วยกันกับอาจารย์ผู้สอน และอธิบายไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ปรากฏในข้อสอบย้อนหลังให้นักเรียน พร้อมเสริมไวยากรณ์และคำศัพท์อื่น ๆ เพิ่มเติม และแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบในแต่ละพาร์ท

฿ 3,000.00

เตรียมสอบการเขียน TOPIK II (ออนไลน์)

เตรียมสอบการเขียน TOPIK II เสาร์เช้า (ออนไลน์) (อาจารย์ชาวเกาหลี) - ฝึกทำข้อสอบการเขียนภาษาเกาหลีระดับ TOPIK II สำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาเกาหลีระดับกลางถึงระดับสูง - เรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์ระดับกลางและระดับสูงเพื่อใช้เตรียมตัวในการทำข้อสอบการเขียน TOPIK II

฿ 3,000.00

เกาหลีระดับกลาง 2 (ออนไลน์)

ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 2 วันเสาร์บ่าย (ออนไลน์)

฿ 3,000.00

เกาหลีระดับกลาง 1 (ออนไลน์)

ภาษาเกาหลี ระดับกลาง 1 วันเสาร์ (ออนไลน์)

฿ 3,000.00

เกาหลีระดับต้น 4 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 4 (ออนไลน์) การอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างและลักษณะนิสัย ชีวิตที่สะดวกสบาย เหตุการณ์ อุบัติเหตุ ความฝันและความจริง ความผิดพลาด ความเสียดาย บริษัท การบริโภค การประหยัด ประเทศเกาหลี การท่องเที่ยว ไวยากรณ์: V-고 있다, N이/가 아니다, A-아/어 보이다, S-(으)ㄴ/는데 S, ‘ㅎ’irregular adjectives, V-(으)려고 하다, V-(으)면서, V-(으)면 되다, A/V-잖아(요), V-(으)려고, -대(요), V-아/어 있다, V-고 나서, -지 알다/모르다, A/V-았/었으면 좋겠다, 얼마나 A-(으)느데(요), 얼마나 V-는데(요), -다면서(요)?, A-다, V-ㄴ다/는다, N(이)다, A-다면, V-ㄴ/는다면, N(이)라면, V-(으)ㄹ래(요), V-느라고, N 때문에, 아무리 V-아도/어도, V-기(가) A, A/V-거든(요), V-았/었어야 됐는데, V-는 중이다, N 중이다, V(으)ㄴ 후에, V-기로 하다, V-기 전에, V-(으)ㅂ시다 , A/V-(으)ㄹ 줄 몰랐다, A/V-거나, A-(으)ㄴ가 보다, V-나 보다, A/V-았/었나 보다, V-(으)ㄹ걸 그랬다, N밖에, V-(으)려면, V-던N, V-(으)ㄹ 만하다, V-(으)ㄴ 지 N이/가 되다, V-아/어 보니까, N같다, A-(으)ㄴ 편이다, V-는 편이다, V,(으)ㄹ까 하다, A/V-(으)ㄹ 테니까, V-(으)ㄹ 뻔하다, V-다가, V자마자, A/V-았/었던 N

฿ 3,000.00

เกาหลีระดับต้น 3 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 3 การบอกเล่าประสบการณ์ การพูดคุยเกี่ยวกับงานอดิเรก อาชีพ เรื่องแฟชั่น การอธิบายสิ่งของที่เสียหาย การเปลี่ยนของ การบอกข้อมูล เรื่องจริงและเรื่องโกหก ความขัดแย้งและความกังวล ไวยากรณ์: V-아/어 봤어요, V-(으)ㄴ 적(이) 있다/없다, A/V-았/었을 때, N 전에/후에, V-는 거, ‘르’irregular verbs and adjectives, V-(으)ㄹ 줄 알다/모르다, 잘V, 잘 못 V, A/V-ㅂ/습니다, N-입니다, A/V았/었습니다, N,였습니다/이었습니다, S-(으)ㄴ/는데 S, A/V-기 때문에, -겠-, V-는 N, A-게, V-(으)러 가다/오다, N처럼, 어떤N, V-(으)ㄹ게요, A/V-아/어, N-(이)야, A/V-았/었어, V-(으)ㄹ게, A/V-(으)ㄹ 거야, V-아/어, V자, V-(으)ㄴ N, V-(으)ㄹ N, A/V-네요, A-아/어지다, V-게 되다, 제일, A/V-(으)ㄹ까요?, A/V-(으)ㄹ 거예요, A-다, V-ㄴ다/는다, N(이)다, A/V-았/었다, N-였다/이었다, V-(으)ㄹ 것이다, V-겠다, S-아서/어서S, N와/과 N, A/V-지 않다, A-다고 하다, V-ㄴ/는다고 하다, N-(이)라고 하다, -것 같다, A/V-았/었다고 하다, V-(으)ㄹ 거라고 하다, V-겠다로 하다, V-자고 하다, V-지 그래요?, V-(으)라고 하다, V-지 말라고 하다, -냐고 하다

฿ 3,000.00

เกาหลีระดับต้น 2 วันเสาร์รอบบ่าย (ออนไลน์)

ภาษาเกาหลี ระดับต้น 2 วันเสาร์บ่าย (ออนไลน์) การแนะนำครอบครัว การเดินทาง การบอกเหตุผล การส่งของที่ทำการไปรษณีย์ การนัดหมาย การแสดงมารยาท โรงพยาบาล การแนะนำผู้อื่น การช้อปปิ้ง ไวยากรณ์: N의N, N(이)세요, 누구, A/V-(으)세요, 무슨N, A/V-(으)셨어요, N에서N을/를 타다, N에서 내리다, N에서N(으)로 갈아타다, N을/를 타고 가다/오다, ‘ㄷ’irregular verbs, V-아야/어야 되다, 못V, A/V-아서/어서, ‘ㅂ’irregular adjectives, N(이)라서, N(이)나N, V-(으)ㄹ 거예요, N(으)로, A/V-(으)면, N한테, V-(으)ㄹ 수 있다, A-(으)ㄴ데요/V-는데요, V-고 싶다, N동안, N부터, V-아도/어도 되다, V-(으)면 안 되다, V-(으)면 안 되다, A/V-(으)ㄹ 때, ‘ㅡ’irregular verbs & adjectives, N이/가 아프다, N도, A/V-(으)니까, V-지 마세요, N은/는N한테 좋다/나쁘다, N은/는N에 좋다/나쁘다, V-아/어 보세요, V-는 게 어때요?, ‘ㄹ’irregular verb & adjectives, A-(으)ㄴN, S-고 S, N을/를N(으)로 바꾸다, N보다 (더) A, A-(으)ㄴ 거

฿ 3,000.00

เกาหลีระดับต้น 2 วันเสาร์รอบเช้า (ออนไลน์)

ภาษาเกาหลีระดับต้น 2 วันเสาร์เช้า (ออนไลน์) การแนะนำครอบครัว การเดินทาง การบอกเหตุผล การส่งของที่ทำการไปรษณีย์ การนัดหมาย การแสดงมารยาท โรงพยาบาล การแนะนำผู้อื่น การช้อปปิ้ง ไวยากรณ์: N의N, N(이)세요, 누구, A/V-(으)세요, 무슨N, A/V-(으)셨어요, N에서N을/를 타다, N에서 내리다, N에서N(으)로 갈아타다, N을/를 타고 가다/오다, ‘ㄷ’irregular verbs, V-아야/어야 되다, 못V, A/V-아서/어서, ‘ㅂ’irregular adjectives, N(이)라서, N(이)나N, V-(으)ㄹ 거예요, N(으)로, A/V-(으)면, N한테, V-(으)ㄹ 수 있다, A-(으)ㄴ데요/V-는데요, V-고 싶다, N동안, N부터, V-아도/어도 되다, V-(으)면 안 되다, V-(으)면 안 되다, A/V-(으)ㄹ 때, ‘ㅡ’irregular verbs & adjectives, N이/가 아프다, N도, A/V-(으)니까, V-지 마세요, N은/는N한테 좋다/나쁘다, N은/는N에 좋다/나쁘다, V-아/어 보세요, V-는 게 어때요?, ‘ㄹ’irregular verb & adjectives, A-(으)ㄴN, S-고 S, N을/를N(으)로 바꾸다, N보다 (더) A, A-(으)ㄴ 거