รัสเซีย 2 วันอาทิตย์ (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

รัสเซียพื้นฐาน 2  วันอาทิตย์ (ออนไลน์)

ค่าอบรม 2,700 บาท


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

รัสเซียพื้นฐาน 2 การใช้คำและประโยคในสถานการณ์รอบตัวและโต้ตอบพื้นฐาน การบอกสถานที่และลักษณะของสิ่งของรอบตัว การอ่าน เขียน ฟัง และพูดอย่างง่าย  

ศึกษาไวยากรณ์การก 1 (Nominative case), การก 4 (Accusative case), การก 6 (Prepositional case) ในรูปเอกพจน์และไวยากรณ์เรื่องอื่นๆ 

- เป็นวิชาพื้นฐาน ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชม.


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษารัสเซียพื้นฐาน ความรู้ด้านคำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษารัสเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องไปกับระดับภาษาที่แตกต่างกัน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษารัสเซีย

- ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์และการใช้คำศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างประโยคพื้นฐานเพื่อการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • รัสเซีย 2 วันอาทิตย์ (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 21 กรกฎาคม 2567 รวม 27 ชั่วโมง

  • ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ