การพูดภาษาอิตาเลียนระดับต้น (A2) (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

การพูดภาษาอิตาเลียนระดับต้น (A2) (ออนไลน์) ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ค่าอบรม 2,500 บาท


การฝึกพูดแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอิตาเลียนในหัวข้อที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การเพิ่มคลังคำศัพท์ สำนวน และรูปประโยคเพื่อให้ผู้เรียนสนทนาภาษาอิตาเลียนได้คล่องแคล่วขึ้น
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มักเป็นความท้าทายของคนไทยในการพูดภาษาอิตาเลียน

ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาอิตาเลียนขั้นพื้นฐาน 2 หรือมีความรู้ภาษาอิตาเลียนระดับพื้นฐาน (ระดับ A2) 


- การอบรมภาคทฤษฎี ได้แก่ การเรียนรู้ศัพท์ สำนวน และรูปประโยคพื้นฐานภาษาอิตาเลียนที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน 

- การอบรมภาคปฏิบัติ ได้แก่ การประยุกต์ความรู้จากภาคทฤษฎีในรูปแบบการพูดเตรียมการล่วงหน้า (Extemporaneous speech) และการพูดโดยฉับพลัน (Impromptu speech)


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถพูดและเข้าใจภาษาอิตาเลียนที่ใช้ในการสื่อสารได้  

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนภาษาอิตาเลียนได้

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาอิตาเลียนข้อมูลคอร์สเรียน

  • การพูดภาษาอิตาเลียนระดับต้น (A2) (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2567รวม 20 ชั่วโมง

  • ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ