จีนกลางขั้นกลาง 1 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาจีนกลาง ขั้นกลาง 1 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

ราคารวมหนังสือ 5,400 บาท / ไม่รวมหนังสือ 4,800 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ระดับ/ขั้นกลาง 1

การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาจีนกลางในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน และความรู้ทางวัฒนธรรมจีน เช่น การมอบของขวัญ การเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ  กิจกรรมยามว่าง  การท่องเที่ยว ฯลฯ การเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การพรรณนาเหตุการณ์ การพรรณนาความรู้สึก ฯลฯ

- ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 4 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน


หัวข้อการอบรม

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 4

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนกว่าขั้นพื้นฐาน 4 

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในวงคำศัพท์ที่กว้างขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน 4


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาจีนสิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนสามารถพูดและเข้าใจภาษาจีนได้

- ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาจีนได้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาจีน

- ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน

ข้อมูลคอร์สเรียน

  • จีนกลางขั้นกลาง 1 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. เรียนที่คณะ

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ