ญี่ปุ่น 4 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาญี่ปุ่น 4 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

ค่าอบรม 5,000 บาท (ไม่รวมหนังสือ)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ภาษาญี่ปุ่น 4 วันเสาร์

ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น ประโยคและคำศัพท์ที่ซับซ้อนหรือมีการใช้ที่คล้ายคลึงกัน เน้นความเข้าใจโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น ฝึกอ่านบทอ่านขนาดสั้น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม เมื่อเรียนจบจะมีความรู้เทียบเท่ากับระดับ N5

(ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 20-25 และ ตำราเรียนรู้คันจิระดับต้น-กลาง) 

- ผู้เรียนต้องผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น 3 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ 


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

-ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับกลางค่อนสูง

-ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และภูมิหลังของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • ญี่ปุ่น 4 วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ