ฮินดีพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

อ.สิรินทร์ญาดา พรตระกูลเสรี

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาฮินดี พื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

ค่าอบรม 3,000 บาท 

เนื้อหาวิชา

การเขียนอักษรเทวนาครีที่ใช้ในภาษาฮินดี ระบบเสียงภาษาฮินดี คำศัพท์ วลี และประโยคสนทนาน พร้อมทั้งศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน โดยสอดแทรกความรู้ทางด้านสังคมวัฒนธรรมอินเดียในบทเรียนด้วย  ภาษาฮินดีพื้นฐาน 2 เรียนบทอ่าน บทสนทนา และไวยากรณ์ขั้นกลาง


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาฮินดีอักษรเทวนาครี สามารถสะกดคำและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับความเข้าใจเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน ตลอดจนสามารถสร้างประโยคสนทนาเพื่อนำไปสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • ฮินดีพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ