เยอรมันพื้นฐาน 1 (A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน 1 (A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

ราคารวมหนังสือ 5,800 บาท / ไม่รวมหนังสือ 4,500 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


ขอบเขตเนื้อหา 

ระดับ A1

สามารถเข้าใจและโต้ตอบกับผู้อื่นในประเด็นในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคย อาทิ สามารถแนะนำตนเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อาศัย อาชีพ ข้อมูลของครอบครัว รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม บอกเล่าและแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นต่อสิ่งของหรือเหตุการณ์รอบตัวได้

- ไม่ต้องมีพื้นฐาน 


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

การพัฒนาทักษะการอ่านและฟังตัวบทภาษาเยอรมันหลากหลายประเภทที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ การสื่อสารภาษาเยอรมันด้วยการพูดและเขียนตัวบทที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ 

การเรียนรู้คำศัพท์และสำนวน รวมทั้งโครงสร้างประโยคภาษาเยอรมันเพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจตัวบทภาษาเยอรมันประเภทต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ในบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะด้าน

- ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารโต้ตอบด้วยวาจาเป็นภาษาเยอรมันและเขียนตัวบทภาษาเยอรมันประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์

- ผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์และสำนวน รวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์ลักษณะต่าง ๆ ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ ในบริบทการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในภาคธุรกิจหรือในเชิงวิชาการ

ข้อมูลคอร์สเรียน

  • เยอรมันพื้นฐาน 1 (A1-1) วันเสาร์ (เรียนที่คณะ)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 สิงหาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ