English Business Speaking (Online)

รายละเอียดคอร์สเรียน

English Business Speaking (Online)

ค่าอบรม 3,900 บาท


ในยุคโลกาภิวัตน์ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คนในเวทีโลก โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจ การมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

จึงเป็นทักษะที่คนในยุคปัจจุบันควรให้ความสำคัญ ทักษะนี้ไม่เพียงช่วยให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ แต่ยังเปิดประตูสู่โอกาสในการทำงาน

และการพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงจัดโครงการอบรมที่เน้นฝึกทักษะการพูดเชิงธุรกิจ โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการทำงาน

และการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในด้านการใช้คำศัพท์ เทคนิคการสื่อสาร และการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง

- สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีความรู้และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้อยู่แล้ว


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ สไตล์การพูด โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น การนำเสนอผลงาน และรายงานการประชุม

2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการพูดเชิงธุรกิจ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการพูดที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้ง การโน้มน้าวชักชวน และการตอบในเชิงธุรกิจประเภทต่างๆ


หัวข้อการอบรม

1.รูปแบบ สไตล์การพูด โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดในที่ประชุม การสนทนาในบริบทธุรกิจ

2.คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการพูดเชิงธุรกิจ

3.  การพูดที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการโต้ตอบในเชิงธุรกิจประเภทต่างๆ


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • English Business Speaking (Online)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์เวลา 13.00-16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ