จีนกลางพื้นฐาน 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 1  วันธรรมดา (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 3,600 บาท / ไม่รวมหนังสือ 3,000 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ระดับ/พื้นฐาน 1
การฟัง การอ่านออกเสียง การเขียนสัทอักษรภาษาจีน และการเขียนตัวอักษรจีน คำศัพท์และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย ขอบคุณ การแนะนำตัวและผู้อื่น การกล่าวคำอำลา เป็นต้นเพื่อให้สามารถสนทนาภาษาจีนง่ายๆ ได้ 

- ไม่ต้องมีพื้นฐาน


หัวข้อการอบรม

1. ฝึกทักษะการฟัง การอ่านออกเสียง และการเขียนสัทอักษรภาษาจีน

2. ฝึกเขียนตัวอักษรจีน และแต่งประโยคอย่างง่าย

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับการทักทาย ขอบคุณ และการกล่าวคำอำลาเพื่อให้สามารถสนทนาและถ่ายทอดข้อมูลดังกล่าวเป็นภาษาจีนได้


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาจีน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนสามารถพูดและเข้าใจภาษาจีนได้

- ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาจีนได้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาจีน

- ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • จีนกลางพื้นฐาน 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ