จีนกลางพื้นฐาน 2 วันธรรมดา (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาจีนกลาง ขั้นพื้นฐาน 2 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 3,600 บาท / ไม่รวมหนังสือ 3,000 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

 • ระดับ/พื้นฐาน 2
 • การพูด การฟัง การอ่านระดับเบื้องต้น คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ การถามราคา การนัดหมาย พบแพทย์ ต่างๆ ฯลฯ
  การเขียนและแต่งประโยคที่ประยุกต์ใช้คำศัพท์และรูปประโยคที่เรียนมา

 • - ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

 • หัวข้อการอบรม

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่ไม่ต้องอาศัยสัทอักษรจีน

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อน

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การถามจำนวน การอวยพรต่างๆ เป็นต้น

 • เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา
 • ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาจีน

สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนสามารถพูดและเข้าใจภาษาจีนได้

- ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาจีนได้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาจีน

- ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน

ข้อมูลคอร์สเรียน

 • จีนกลางพื้นฐาน 2 วันธรรมดา (ออนไลน์)

 • ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

 • ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ