จีนกลางพื้นฐาน 3 วันธรรมดา (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 3,600 บาท / ไม่รวมหนังสือ 3,000 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)

ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ระดับ/พื้นฐาน 3
การพูด การฟัง การอ่านในระดับที่ไม่ต้องอาศัยสัทอักษรจีน คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตรา การบอกทิศทาง การเปรียบเทียบ การถามระยะเวลา ฯลฯ การเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น รูปประโยค ba ประโยคเปรียบเทียบ ฯลฯ

- ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน


หัวข้อการอบรม

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 2

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนกว่าขั้นพื้นฐาน 2 เช่น ประโยค ba ประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่า เป็นต้น 

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในวงคำศัพท์ที่กว้างขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน 2 


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาจีน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนสามารถพูดและเข้าใจภาษาจีนได้

- ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาจีนได้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาจีน

- ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • จีนกลางพื้นฐาน 3 วันธรรมดา (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ