จีนกลางพื้นฐาน 4 วันธรรมดา (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 4 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 3,600 บาท / ไม่รวมหนังสือ 3,000 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)

ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ระดับ/พื้นฐาน 4
การพูด การฟัง การอ่านในระดับที่สูงขึ้น คำศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การบอกตำแหน่ง การบอกทิศทางที่ซับซ้อนขึ้น การไปโรงพยาบาล ฯลฯ
การเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ประโยคกรรมวาจก (passive voice)  การใช้คำ le, zhe, guoฯลฯ

- ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 3 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน

หัวข้อการอบรม

1. ฝึกทักษะการพูด การฟัง การอ่านภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 3

2. ฝึกการเขียนและแต่งประโยคที่ซับซ้อนกว่าขั้นพื้นฐาน 3 เช่น ประโยคกรรมวาจก การใช้คำบ่งทิศทางในการแสดงความหมายโดยนัย เป็นต้น

3. ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในวงคำศัพท์ที่กว้างขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน 3

เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาจีน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

  - ผู้เรียนสามารถพูดและเข้าใจภาษาจีนได้

  - ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาจีนได้

  - ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาจีน

  - ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน  ข้อมูลคอร์สเรียน

  • จีนกลางพื้นฐาน 4 วันธรรมดา (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

  คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ