สนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

สนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 3,600 บาท / ไม่รวมหนังสือ 3,000 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ระดับ/การสนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 1
การฟัง และพูดแสดงความเห็นด้วยภาษาจีนกลางในหัวข้อต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การซื้อตั๋วรถไฟ การจองตั๋วเครื่องบิน การสั่งอาหาร ฯลฯ

-ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาภาษาจีนกลางขั้นกลาง 2 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน


หัวข้อการอบรม

1. ฝึกทักษะการพูด การฟังภาษาจีนกลางของผู้มีระดับความรู้ HSK 3 ขึ้นไป 

2. ฝึกสนทนาในหัวข้อที่กำหนดให้


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาจีน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

  - ผู้เรียนสามารถพูดและเข้าใจภาษาจีนได้

  - ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาจีนได้

  - ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาจีน

  - ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน


  ข้อมูลคอร์สเรียน

  • สนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

  คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ