สนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 3 วันธรรมดา (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

สนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 3 วันธรรมดา (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 3,600 บาท / ไม่รวมหนังสือ 3,000 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ระดับ/การสนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 3
การฟัง และอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ด้วยภาษาจีนกลาง เช่น การซื้อสินค้า ปัญหาสภาพอากาศ กิจกรรมยามว่างและงานอดิเรก การแต่งงาน ฯลฯ

- ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมการสนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 2 หรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน


หัวข้อการอบรม

1. ฝึกทักษะการพูด การฟังภาษาจีนกลางในระดับที่สูงกว่าการสนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 2

2. ฝึกสนทนาในหัวข้อที่กำหนดให้


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาจีน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนสามารถพูดและเข้าใจภาษาจีนได้

- ผู้เรียนสามารถอ่านและเขียนภาษาจีนได้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาจีน

- ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • สนทนาสื่อสารภาษาจีนกลาง 3 วันธรรมดา (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ