สเปนพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาสเปน ขั้นพื้นฐาน 1  (ออนไลน์)

ค่าอบรม 3,000 บาท 


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ภาษาสเปน 1 (เทียบเท่ากับ A 1.1)

ฝึกอ่านออกเสียง เพศ พจน์ คำนำหน้านาม ตัวเลข การให้ข้อมูลพื้นฐานของตนเองและบุคคลอื่น  บรรยายรูปพรรณสัณฐาน นิสัยใจคอ ย่านที่อยู่อาศัย กิจวัตรประจำวัน ความชอบ การบอกทาง การบอกเวลา อาหารการกิน

หัวข้อไวยากรณ์: เพศ พจน์ คำนำหน้านาม คุณศัพท์ที่เกี่ยวกับสัญชาติและนิสัยใจคอ กิริยาวิเศษณ์บอกความถี่ คุณศัพท์และสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ กาล presente de indicativo กริยา 3 กลุ่ม (-ar, -er, -ir), ser, estar, hay, gerundio

-สำหรับผู้สมัครไม่มีพื้นฐาน


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาสเปนพื้นฐาน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาสเปน 

โดยสอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรมในบทเรียน ทุกระดับสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถพูดและเข้าใจภาษาสเปนที่ใช้ในการสื่อสารระดับพื้นฐานได้

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนข้อความที่มีโครงสร้างและใจความไม่ซับซ้อนได้

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาสเปน


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • สเปนพื้นฐาน 1 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ