สเปนพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาสเปน ขั้นพื้นฐาน 2  (ออนไลน์)

ค่าอบรม 3,000 บาท 


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ภาษาสเปน 2 (เทียบเท่ากับ A 1.2- A 2.1)

อาหาร เสื้อผ้า สี กิจกรรมกลางแจ้ง โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทางท่องเที่ยว ดนตรี ภาพยนตร์ การแสดงความคิดเห็น การเล่าและบรรยายเรื่องราว เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในอดีต แผนการในอนาคต

หัวข้อไวยากรณ์: pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto compuesto, imperativo, frases condicionales de futuro, perífrasis verbales

- ผู้สมัครต้องสอบผ่านภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 1


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาสเปนพื้นฐาน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาสเปน 

โดยสอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรมในบทเรียน ทุกระดับสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถพูดและเข้าใจภาษาสเปนที่ใช้ในการสื่อสารระดับพื้นฐานได้

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนข้อความที่มีโครงสร้างและใจความไม่ซับซ้อนได้

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาสเปนข้อมูลคอร์สเรียน

  • สเปนพื้นฐาน 2 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ