สเปนพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาสเปน ขั้นพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

ค่าอบรม 3,000 บาท 


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ภาษาสเปน 3 (เทียบเท่ากับ A 2.1- A 2.2)

การเล่าและบรรยายเรื่องราวในอดีต รายละเอียดของบุคคล สุขภาพ งานเฉลิมฉลอง มหรสพ เมือง สภาพแวดล้อม การเดินทางและท่องเที่ยว การทำนายและการคาดการณ์อนาคต คำสั่งและคำแนะนำ

หัวข้อไวยากรณ์: โครงสร้างที่ใช้ในการขอและให้ความเห็นและการแสดงอารมณ์ความรู้สึก ทบทวนอดีตทั้ง 3 กาล presente de subjuntivo, โครงสร้างแสดงความปรารถนา, SE impersonal, Imperativo afirmativo y negativo, futuro imperfecto

-ผู้สมัครต้องสอบผ่านภาษาสเปนขั้นพื้นฐาน 2


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาสเปนพื้นฐาน คำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษาสเปน 

โดยสอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรมในบทเรียน ทุกระดับสอนโดยอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์เจ้าของภาษา


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถพูดและเข้าใจภาษาสเปนที่ใช้ในการสื่อสารระดับพื้นฐานได้

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและเขียนข้อความที่มีโครงสร้างและใจความไม่ซับซ้อนได้

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยคประเภทต่างๆ ของภาษาสเปน


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • สเปนพื้นฐาน 3 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ