ภาษาอิตาเลียน

ภาษาอิตาเลียนเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันกว้างขวางในวงการดังกล่าว แต่เป็นภาษาที่ยังไม่มีการสอนกันอย่างแพร่หลาย ทั้งผู้เริ่มเรียน ผู้ที่มีพื้นความรู้มาแล้ว 

และผู้ที่ประกอบอาชีพที่ใช้ภาษาอิตาเลียน ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้ในงานส่วนของตน ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

และให้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการรู้ภาษานี้มีความรู้หรือทบทวนเพิ่มเติม พัฒนาและเพิ่มพูนทักษะและความมั่นใจในการพูดภาษาอิตาเลียน