เสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน : การแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารระดับต้น

            ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ที่สนใจเรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากเพราะอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นมาเป็นเวลานาน ทำให้ชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันมาก และยังมีปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่การที่ในพ.ศ.2562 ประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มนโยบายรับแรงงานชาวต่างชาติโดยขยายกรอบไปจนถึงแรงงานแบบไม่มีฝีมือ (unskilled labor) ให้เข้าไปทำงานในประเทศเพื่อทดแทนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้ปัจจุบันผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นมีขอบเขตกว้างขึ้น โดยครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศญี่ปุ่นด้วย อย่างไรก็ตาม การสอนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสอนตามวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเพลิดเพลินกับสื่อประเภทต่าง ๆ ของญี่ปุ่น หรือเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์เฉพาะทางที่ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง โดยเฉพาะทักษะด้านการแปลที่จำเป็นต้องตีความเจตนาของผู้ส่งสารเพื่อถ่ายทอดความหมายสารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสถาบันที่จัดอบรมภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้เชี่ยวชาญของผู้สอนมีจำนวนน้อยมาก อาจเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นรูปธรรมหรือสามารถสร้างชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ