โครงการอบรมภาษาศาสตร์ในปริภูมิดิจิทัล

ภาษาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่มีความสำคัญและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การประยุกต์กับศาสตร์ด้านอื่นๆ เพื่อการประกอบอาชีพต่างๆ และการใช้ศึกษางานวิจัยและงานทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาที่สนใจ อย่างไรก็ตาม การศึกษาปรากฏการณ์ด้านภาษาศาสตร์ในโลกดิจิทัลในปัจจุบันยังเป็นเรื่องที่ไม่มีการเรียนการสอนมากเท่าที่ควร ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและพบเจอในชีวิตประจำวัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดอบรมเพื่อเป็นบริการวิชาการแก่สังคมและเพื่อสร้างความสนใจในการศึกษาด้านภาษาศาสตร์ต่อไป รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาภาษาศาสตร์ต่อไปได้เมื่อเรียนครบทั้ง 3 วิชา

วิชามีจำนวน 5 ครั้ง (4 ครั้งแรกเป็นการเรียน และครั้งที่ 5 เป็นการทดสอบ) ผู้เรียนสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ

     1. ลงทะเบียนแบบ 4 ครั้ง เข้าร่วมเรียนอย่างเดียว ได้รับ Certificate of Participation

     2. ลงทะเบียนแบบ 5 ครั้ง เข้าร่วมเรียน 4 ครั้ง และสอบในครั้งที่ 5 หากสอบผ่านในระดับ B จะได้รับ Certificate of Completion

***หากได้รับ Certificate of Completion จากทั้ง 3 วิชา สามารถโอนเทียบเป็นรายวิชา 2209722 ภาษาศาสตร์ในปริภูมิดิจิทัล (Linguistics in Digital Spaces) ซึ่งเป็นรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรป.โท และป.เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ได้ ***