ขั้นตอนการสมัครเรียนและดาวน์โหลดประกาศนียบัตรและใบคะแนน**ขั้นตอนการแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงิน