ภาษาศาสตร์กับชื่อแบรนด์

ภาษาศาสตร์กับชื่อแบรนด์

ในการทำธุรกิจและการตลาด การตั้งชื่อแบรนด์ สินค้า และบริการเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ ทิศทาง และการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภค อีกทั้งยังส่งผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคอีกด้วย

การตั้งชื่อแบรนด์และสินค้าในปัจจุบัน หลายๆ บริษัทมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษามาช่วย โดยนำแนวความคิดและทฤษฎีต่างๆ ทางภาษาศาสตร์ เช่น สัทศาสตร์ สัทวิทยา มาประยุกต์กับการตั้งชื่อ และทำให้แบรนด์ สินค้า และบริการมีความน่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ์ที่ดี สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์และทิศทางที่แบรนด์ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลคร่าวๆ เกี่ยวกับตัวแบรนด์และสินค้าแก่ผู้บริโภคอีกด้วย

โดยจะมุ่งเน้นเรื่องการตั้งชื่อแบรนด์และสินค้า และจะจัดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาด และสามารถประยุกต์แนวคิดทางภาษาศาสตร์ในการตั้งชื่อแบรนด์และสินค้าได้ ในการอบรม จะมีการศึกษาตัวอย่างจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษากับชื่อในการตลาดและศึกษาจากข้อค้นพบจากงานวิจัยทางภาษากับการตลาดในวงการวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าอบรมทดลองออกแบบการชื่อแบรนด์   


วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของภาษากับชื่อแบรนด์และสินค้า

2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นตัวอย่างจากกรณีศึกษาและงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับภาษากับชื่อในการตลาด

3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ไปประยุกต์กับการตั้งชื่อแบรนด์และสินค้าได้


หัวข้อการอบรม

- อิทธิพลของภาษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการตลาด

- แนวคิดทางภาษาศาสตร์สำหรับการตั้งชื่อแบรนด์และสินค้า

- กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาษากับชื่อในการตลาด

- ข้อค้นพบจากงานวิจัยทางภาษากับการตลาดในวงการวิชาการระดับนานาชาติ

- การออกแบบการทดสอบชื่อแบรนด์ก่อนนำไปใช้ตามมาตรฐานบริษัทแบรนดิงระดับนานาชาติ