ทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุม

“ทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุม”

       งานล่ามเป็นงานที่ท้าทายและน่าสนใจ เป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดความหมายข้ามภาษาและข้ามวัฒนธรรม ล่ามการประชุมเป็นอาชีพที่น้อยคนจะเข้าใจ และส่วนมากมีความคิดเกี่ยวกับล่ามการประชุมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ตลาดล่ามการประชุมในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด มีความต้องการล่ามการประชุมเพิ่มขึ้นจำนวนมากในเวลาอันจำกัดทำให้มีผู้ก้าวเข้าสู่อาชีพล่ามการประชุมโดยขาดความเข้าใจถึงลักษณะงานและทักษะสำคัญในการทำงาน ประกอบกับผู้จ้างล่ามบางรายขาดความเข้าใจในเนื้องานและบทบาทหน้าที่ของล่าม จึงทำให้เกิดปัญหาและช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับสภาพความเป็นจริงอยู่พอสมควรสำหรับงานล่ามการประชุม

       การอบรมเรื่องทักษะสำคัญสำหรับล่ามการประชุมจัดขึ้นเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมสำหรับการทำงานเป็นล่ามการประชุม โดยมุ่งฝึกทักษะในการแปลทั้งแบบล่ามพูดตามและล่ามพูดพร้อมในหัวข้อที่มีการประชุมจริง ผู้เรียนจะได้ทราบหลักการและเทคนิควิธีในแปลแบบล่าม ภาษาที่ใช้ในการเรียนคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ผู้เรียนสามารถนำหลักการและทักษะที่ตนพัฒนาขึ้นมาไปใช้กับคู่ภาษาอื่นได้