การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)

การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)

      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการแปลและการล่าม เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ การบริการวิชาการในสาขาวิชาการแปลนั้นจึงเป็นกิจกรรมที่ศูนย์การแปลและการล่ามฯ ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536 โดยมีบุคคลภายนอกให้ความสนใจมาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะการแปลสำหรับการทำงานแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพนักแปลอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การแปลและการล่ามฯ จึงจะเปิดโครงการอบรม “การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” 

      โครงการอบรม “การแปลเบื้องต้น (ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)” เป็นการอบรมที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกวิเคราะห์ตัวบทและงานแปล ฝึกแปลตัวบทที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจแก้และประเมินงานแปล ทั้งนี้เปิดโครงการอบรมระหว่างวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567