Writing Enrichment (Online)

รายละเอียดคอร์สเรียน

Writing Enrichment  (Online)

ค่าอบรม 4,800 บาท 


ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร อย่างไรก็ดี ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักไม่มีโอกาสฝึกเขียนหรือหากเคยเรียน อาจไม่ได้ฝึกเต็มที่เนื่องจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ส่วนใหญ่ครอบคลุมหลายทักษะและเน้นไวยากรณ์ ในขณะเดียวกันการเรียนการเขียน บางครั้งเป็นรูปแบบเรียงความ (essays) ที่มีคำนำ เนื้อหา และสรุป มากกว่าย่อหน้า (paragraphs) 

ประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับการเขียนในการเรียนและทำงาน รวมไปถึงการสอบ IELTS  TOEFL หรือ การเขียนเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศทุกระดับชั้น โดยเนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานการเขียน 

ไม่ว่าจะเป็น การเขียนย่อหน้า (paragraphs) ประเภทต่างๆ เช่น การเขียนเพื่อยกตัวอย่าง ให้เหตุผล เปรียบเทียบ จูงใจ หรือ ในรูปแบบจดหมาย เป็นต้น การมีความรู้ด้านองค์ประกอบการเขียนที่ดีจะช่วยพัฒนาทักษะ

เพื่อปรับใช้ตามความสนใจและความประสงค์ของผู้เข้าอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

   จุดเด่นของโครงการอบรมนี้คือ ผู้เข้าอบรมทำการบ้านโดยเลือกเขียนหัวข้อที่สนใจเพื่อให้ตรงกับสายงานและใช้รูปแบบย่อหน้าที่เรียนในครั้งนั้น ๆ เพื่อฝึกเขียน 

เช่น ผู้อยู่ในสายงานแพทย์ สามารถฝึกเขียนย่อหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแพทย์ได้ พนักงานบริษัทฝึกเขียนเกี่ยวกับงานที่ทำเป็นประจำได้ หากต้องการฝึกเขียนหัวข้อทั่วไปก็จะมีหัวข้อให้เป็นทางเลือก 

จึงเป็นโครงการอบรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล แม้ว่าเนื้อหาอบรมเดียวกัน

- หมายเหตุ
ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้ไวยากรณ์พื้นฐานและแต่งประโยคพื้นฐานได้ เนื่องจากการสอนจะเน้นการเขียนโดยตรง ผู้เข้าอบรมจะฝึกการเขียนรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาที่เรียน ผู้สอนจะแนะนำการแก้ปัญหาไวยากรณ์ในการเขียนระดับบุคคล แต่ไม่ได้สอนไวยากรณ์ในชั้นเรียน อย่างไรก็ดี หากมีเนื้อหาไวยากรณ์ที่เป็นปัญหาที่พบบ่อยในงานของผู้เข้าอบรม จะมีการนำมาอธิบายเสริมในชั้นเรียน
การเขียนจดหมายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอบรม โดยผู้สอนจะให้แนวทางในการนำพื้นฐานการเขียนย่อหน้าไปปรับใช้ในการเขียนจดหมาย มิใช่เป็นการสอนการเขียนจดหมายธุรกิจอย่างละเอียดโดยตรง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป นิสิต นักศึกษา ผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง (intermediate) 

หรือผู้เรียนภาษาอังกฤษระดับกลางตอนปลาย (upper-intermediate) ที่ต้องการทบทวนการเขียน

  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มคลังคำศัพท์และพัฒนาทักษะในการเดาศัพท์จากบริบทให้กับผู้เรียนระดับกลาง (intermediate) และกลางตอนปลาย (upper-intermediate) ที่สนใจ

2. เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านและทำความเข้าใจบทความที่อาจมีศัพท์ที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคย

3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการอ่านบทความโดยทั่วไปที่อาจมีศัพท์ยากหรือทำข้อสอบการอ่าน เช่น CU-TEP TU-GET SAT IELTS TOEFL


 หัวข้อการอบรม

Topic and concluding sentences, basic types of paragraphs (example, reason, persuasive, comparison/ contrast, 

narrative เป็นต้น), transitions, supporting details, basic essay development และการปรับโครงสร้างย่อหน้าที่เรียนมาเพื่อใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เรียนในระดับกลาง 

(intermediate) ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ทำงานตามแต่ละสาขาอาชีพ หรือผู้ที่สนใจพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้โครงสร้างย่อหน้าประเภทต่างๆ  และองค์ประกอบในการเขียนย่อหน้า

2. ผู้เข้าอบรมนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในการเขียนตามวัตถุประสงค์ของตนเอง


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • Writing Enrichment (Online)

  • ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ