Reading Enrichment (Online)

รายละเอียดคอร์สเรียน

Reading Enrichment  (Online)

ค่าอบรม 4,800 บาท 

      โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยตัวบทภาษาอังกฤษหลายรูปแบบที่ซับซ้อนต่างกันไป ทักษะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ 

รวมไปถึงผู้ที่เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเช่น CU-TEP IELTS TOEFL GRE  ผู้เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนวิธีอ่านโดยศึกษาเนื้อหา เช่น การจับใจความสำคัญ (main idea) ซึ่งปรากฏในตำแหน่งต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งไม่ปรากฏแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยตนเอง  

จุดประสงค์ผู้เขียน (purpose) เดาคำศัพท์จากบริบท (vocabulary in context) แทนการท่องจำคำศัพท์เป็นคำ ๆ  การอ้างอิงคำนามหรือสรรพนาม 

(contextual reference) การอนุมาน (inference) การเชื่อมต่อเนื้อหารูปแบบต่าง ๆ (coherence) รูปแบบการเขียนย่อหน้า (paragraph patterns) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน

        การนำทักษะการอ่านไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่เพียงแต่ช่วยในการทำข้อสอบปรนัย (multiple choices) หรือ จับคู่ (matching) 

เพื่อการสอบเฉพาะกิจเท่านั้น เนื่องจากผู้เข้าอบรมบางท่านที่ทำสอบในลักษณะนี้ แม้กระทั่งได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี อาจไม่เข้าใจเนื้อหาที่อ่านอย่างแท้จริงและยังคงประสบปัญหา

ในการอ่านบทความที่ซับซ้อน เนื้อหาที่จัดอบรมจึงเน้นการฝึกเขียนตอบด้วยตนเอง อธิบายเพื่อความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง เป็นการฝึกอ่านเน้นประโยชน์ระยะยาวนอกจากการช่วยเตรียมตัวสอบ


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป 

  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์   

3. เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท


 หัวข้อการอบรม

1. การระบุใจความสำคัญของเรื่องและหัวข้อย่อย (topic and main idea)

2. การเดาศัพท์จากบริบท (vocabulary in context)

3. การอ้างอิงสรรพนาม (contextual reference)

4. การทำความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนบทความต่างๆ (purpose)

5. การเชื่อมต่อเนื้อหา (coherence)

6. การอนุมาณ (inference)

7. รูปแบบย่อหน้า (paragraph pattern)

8. ฝึกทักษะการอ่านบทความประเภทต่างๆ ที่น่าสนใจและมีประเด็นในการอ่าน เช่นจาก The Atlantic, Mental Floss, The New York Times, 

  The Conversation, The Guardian, Huff Post เป็นต้น 

  - โดยผู้สอนเป็นผู้จัดทำแบบฝึกหัดเพื่อให้ตรงจุดประสงค์การสอนมากที่สุด และอาจใช้ตัวบทบางส่วนที่มาจากหนังสือสอนการอ่านเพื่อประกอบ

9. ฝึกทำความเข้าใจวิธีการเขียนในตัวบทภาษาอังกฤษซึ่งแตกต่างจากวิธีการอ่านในภาษาไทย ซึ่งจะช่วยพัฒนาการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์

3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • Reading Enrichment (Online)

  • ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันจันทร์และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ