ญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 วันเสาร์ (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ค่าอบรม 4,300 บาท (รวมหนังสือ)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 เน้นความเข้าใจและเปรียบเทียบการใช้ไวยากรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฝึกอ่านบทอ่านขนาดกลาง และแปลประโยคเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกเขียนตัวอักษรคันจิพื้นฐานเพิ่มเติม

(ตำรา ก้าวไกลไปกับภาษาญี่ปุ่น เล่ม 2 บทที่ 7 และ 8 )

- ผู้เรียนต้องผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่น ขั้นกลาง 3 สามารถอ่านอักษรฮิระงะนะ – คะตะกะนะ – คันจิ รวมทั้งมีความรู้ทางไวยากรณ์พื้นฐาน หรือสอบผ่านระดับ N4 หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ 


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

-ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับกลางค่อนสูง

-ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และภูมิหลังของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • ญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 วันเสาร์ (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ