ญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 4 (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 4 วันเสาร์ (ออนไลน์) 

ค่าอบรม 5,000 บาท (ไม่รวมหนังสือ)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 4

ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ระดับ N3-N2 ให้สามารถใช้งานได้จริง เขียนประโยคได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรมชาติ เขียนข้อความสั้น ๆ ฝึกอ่านประโยคและข้อความที่ซับซ้อนได้
(ตำรา 上級へのとびら บทที่ 10-12)

- ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 3 (หรือมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับ N3) หรือได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ 


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่น


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

-ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับกลางค่อนสูง

-ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และภูมิหลังของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลคอร์สเรียน

  • ญี่ปุ่นขั้นกลาง-สูง 4 (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ