สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ค่าอบรม 2,700 บาท


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

การสนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มุ่งเน้นการอธิบายเหตุผล การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้งในประเด็นต่างๆ รอบตัว 

การพูดอภิปรายในประเด็นชุมชนและสังคม การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจากสถานการณ์และประเด็นรอบตัว ฯลฯ  

- ผู้เรียนจำเป็นต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียอย่างน้อย 30 ชม.


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษารัสเซียพื้นฐาน ความรู้ด้านคำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษารัสเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องไปกับระดับภาษาที่แตกต่างกัน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษารัสเซีย

- ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์และการใช้คำศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างประโยคพื้นฐานเพื่อการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 1 วันเสาร์ (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2567 รวม 27 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ 09.00 – 12.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ