สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์)

ค่าอบรม 2,700 บาท


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

การสนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มุ่งเน้นการอธิบายเหตุผล การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อโต้แย้งในประเด็นต่างๆ รอบตัว ฯลฯ  

- ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนภาษารัสเซียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 150 ชม.


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษารัสเซียพื้นฐาน ความรู้ด้านคำศัพท์ โครงสร้างประโยค ทักษะในการสื่อสารและสนทนาด้วยภาษารัสเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องไปกับระดับภาษาที่แตกต่างกัน


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษารัสเซีย

- ผู้เรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์และการใช้คำศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

- ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างประโยคพื้นฐานเพื่อการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อมูลคอร์สเรียน

  • สนทนาภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน 5 วันเสาร์ (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2567 รวม 27 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ