สันสกฤตเรียนง่าย 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาสันสกฤตเรียนง่าย 1 (ออนไลน์)

ค่าอบรม 3,000 บาท


ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาหนึ่งที่เป็นรากฐานของภาษาไทย คำในภาษาไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤตตั้งแต่สมัยโบราณ  

ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณ ถือว่าเป็นภาษากลาง ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

ที่ใช้ในวงวิชาการ ศาสนา ปรัชญา และวรรณคดีหลากหลายประเภท นอกจากนี้ ภาษาสันสกฤตยังมีความสัมพันธ์ ร่วมรากกับภาษาต่าง ๆ ในตระกูลอินโด-ยุโรป

 เช่น ภาษากรีก ละติน ฯลฯ การเรียนภาษาสันสกฤต ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ย่อมมีประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแน่นอน   


ระดับ/พื้นฐาน 1

การแจกรูปคำนามที่ลงท้ายด้วยสระ อะ อิ อุ เพศชายและเพศกลาง การผันกริยาปัจจุบันกาล (present tense) หมวดที่ 1, 4, 6 และ 10 ทั้งปรัสไมบท (active)
 และอาตมเนบท (middle) การแปลประโยคภาษาสันสกฤตอย่างง่าย 


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

ไวยากรณ์สันสกฤตขั้นพื้นฐาน เช่น การแจกรูปคำนาม คุณนาม การผันกริยา การอ่านข้อความภาษาสันสกฤตขนาดสั้น พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านวัฒนธรรม
เทพปกรณัมอินเดีย และเปรียบเทียบให้เห็นความสัมพันธ์กับภาษาไทย หรือภาษาในตระกูลอินโด-ยุโรป 


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจไวยากรณ์สันสกฤตพื้นฐาน   

- ผู้เรียนจะสามารถอ่านและแปลข้อความภาษาสันสกฤตระดับง่ายถึงระดับที่ซับซ้อนขึ้นได้  

- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมอินเดียโบราณ เทพปกรณัมอินเดีย และความสัมพันธ์ของภาษาสันสกฤตกับภาษาและวัฒนธรรมอื่น ๆ 


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • สันสกฤตเรียนง่าย 1 วันธรรมดา (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 20.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ