คอร์สเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน: การแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารระดับต้น

รายละเอียดคอร์สเรียน

คอร์สเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน: การแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารระดับต้น

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา  13.00 – 16.00 น.  Online  ราคาท่านละ 4,500 บาท 

ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ที่สนใจเรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากเพราะอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นมาเป็นเวลานาน ทำให้ชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันมาก และยังมีปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่การที่ในพ.ศ.2562 ประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มนโยบายรับแรงงานชาวต่างชาติโดยขยายกรอบไปจนถึงแรงงานแบบไม่มีฝีมือ (unskilled labor) ให้เข้าไปทำงานในประเทศเพื่อทดแทนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้ปัจจุบันผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นมีขอบเขตกว้างขึ้น โดยครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศญี่ปุ่นด้วย อย่างไรก็ตาม การสอนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันส่วนใหญ่มุ่งเน้นการสอนตามวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเพลิดเพลินกับสื่อประเภทต่าง ๆ ของญี่ปุ่น หรือเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์เฉพาะทางที่ต้องใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง โดยเฉพาะทักษะด้านการแปลที่จำเป็นต้องตีความเจตนาของผู้ส่งสารเพื่อถ่ายทอดความหมายสารได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสถาบันที่จัดอบรมภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทางซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้เชี่ยวชาญของผู้สอนมีจำนวนน้อยมาก อาจเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นรูปธรรมหรือสามารถสร้างชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ


หัวข้อการอบรม

-ฝึกแปลตั้งแต่ระดับคำ (ความหมายตรง/แฝง คำหลายความหมาย คำความหมายคล้ายกัน คำเลียนเสียง คำอุทาน ฯลฯ) ระดับประโยค และระดับข้อความ (กลยุทธ์การสื่อสาร) ผ่านการฝึกแปลงานเขียนหลากหลายประเภท เช่น ป้ายประกาศ ข่าว บทความ โฆษณา การ์ตูน ฯลฯ เน้นเรียนรู้และฝึกฝนการทำความเข้าใจ “ความหมาย” ก่อนจะแปลเพื่อ “สื่อสาร” ให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยใช้สำนวนภาษาที่เป็นธรรมชาติ


คุณสมบัติของผู้รับการอบรม

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมคอร์สภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 4 หรือสูงกว่า (หรือมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับระหว่าง N3 ถึง N2) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์แปล ผู้ที่ยังไม่มั่นใจในวิธีแปลเป็นภาษาไทย หรือผู้ได้รับอนุญาตจากศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัตถุประสงค์

1. ฝึกอ่านตีความอย่างรอบคอบ เพื่อทำความเข้าใจความหมายความหมายแฝง น้ำเสียง ฯลฯ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร

2. เข้าใจหลักคิดการแปลโดยคำนึงถึงผู้อ่าน วัตถุประสงค์ ชนิดของบทแปล รวมถึงบริบทเพื่อเลือกคำแปลที่ “สื่อสาร” กับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ฝึกการสืบค้นความหมายโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ แล้วเลือกใช้สำนวนภาษาไทยถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสมทั้งระดับคำ ประโยค และข้อความ โดยคำนึงถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • คอร์สเสริมสร้างทักษะเฉพาะด้าน: การแปลภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารระดับต้น

  • ระหว่างวันที่ วันที่ 17 สิงหาคม - 21 กันยายน 2567 (6 สัปดาห์) รวม 18 ชั่วโมง

  • เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. รวมสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ