เยอรมัน 11 (B1-3) (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาเยอรมัน 11 (B1-3) (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 4,600 บาท / ไม่รวมหนังสือ 3,500 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ระดับ B1

สามารถเข้าใจประเด็นหลักในตัวบททั่วไปที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน สามารถโต้ตอบกับคู่สนทนาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่ทำงาน สถานศึกษา หรือในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ สามารถสื่อสารในประเด็นที่คุ้นเคยหรือสัมพันธ์กับความสนใจส่วนบุคคลโดยสามารถเชื่อมโยงหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สามารถอธิบายประสบการณ์ ความฝัน ความหวังและเป้าหมายของตนเองด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงสามารถให้เหตุผลประกอบความคิดเห็นของตนอย่างเป็นระบบทั้งได้

-ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1-2 ก่อนหรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

การพัฒนาทักษะการอ่านและฟังตัวบทภาษาเยอรมันหลากหลายประเภทที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ การสื่อสารภาษาเยอรมันด้วยการพูดและเขียนตัวบทที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ 

การเรียนรู้คำศัพท์และสำนวน รวมทั้งโครงสร้างประโยคภาษาเยอรมันเพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจตัวบทภาษาเยอรมันประเภทต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ในบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะด้าน

- ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารโต้ตอบด้วยวาจาเป็นภาษาเยอรมันและเขียนตัวบทภาษาเยอรมันประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์

- ผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์และสำนวน รวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์ลักษณะต่าง ๆ ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ ในบริบทการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในภาคธุรกิจหรือในเชิงวิชาการข้อมูลคอร์สเรียน

  • เยอรมัน 11 (B1-3) (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 27 กรกฎาคม 2567 รวม 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ