เยอรมัน 15 (B2-1) (ออนไลน์)

รายละเอียดคอร์สเรียน

ภาษาเยอรมัน 15 (B2-1) (ออนไลน์)

ราคารวมหนังสือ 4,600 บาท / ไม่รวมหนังสือ 3,500 บาท (ผู้เรียนเลือกระบุจำนวนเงินได้)


ขอบเขตเนื้อหา  (เรียนเกี่ยวกับอะไร)

ระดับ B2

สามารถเข้าใจประเด็นหลักทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมในตัวบททั่วไปและเชิงวิชาการที่มีความซับซ้อน สามารถโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โดยเลือกใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนในการสื่อสารและให้ละเอียดประกอบแต่ละหัวข้อได้อย่างหลากหลาย สามารถสื่อสารในบทสนทนาเฉพาะด้านที่สัมพันธ์กับความรู้เฉพาะทางส่วนบุคคล โดยอธิบายมุมมองส่วนบุคคลเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะด้าน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียในประเด็นนั้น ๆ ได้อย่างหลากหลาย

-ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ B1 ก่อนหรือได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน


เนื้อหา-รายละเอียดของวิชา

การพัฒนาทักษะการอ่านและฟังตัวบทภาษาเยอรมันหลากหลายประเภทที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ การสื่อสารภาษาเยอรมันด้วยการพูดและเขียนตัวบทที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์
การเรียนรู้คำศัพท์และสำนวน รวมทั้งโครงสร้างประโยคภาษาเยอรมันเพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์


สิ่งที่จะได้รับหลังจากเรียนวิชานี้

- ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจตัวบทภาษาเยอรมันประเภทต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ในบริบททั่วไปและบริบทเฉพาะด้าน

- ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารโต้ตอบด้วยวาจาเป็นภาษาเยอรมันและเขียนตัวบทภาษาเยอรมันประเภทต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์

- ผู้เรียนจะสามารถใช้คำศัพท์และสำนวน รวมทั้งโครงสร้างไวยากรณ์ลักษณะต่าง ๆ ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ ในบริบทการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในภาคธุรกิจหรือในเชิงวิชาการ


ข้อมูลคอร์สเรียน

  • เยอรมัน 15 (B2-1) (ออนไลน์)

  • ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 27 กรกฎาคม 2567 จำนวน 30 ชั่วโมง

  • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ