ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั่วไป - ประชาสัมพันธ์ - โครงการพิเศษ


ภาษาญี่ปุ่น

ปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ที่สนใจเรียนเป็นจำนวนมาก นอกจากเพราะอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ของญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นมาเป็นเวลานาน ทำให้ชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันมาก และยังมีปัจจัยใหม่ที่เกิดขึ้นได้แก่การที่ในพ.ศ.2562 ประเทศญี่ปุ่นได้ริเริ่มนโยบายรับแรงงานชาวต่างชาติโดยขยายกรอบไปจนถึงแรงงานแบบไม่มีฝีมือ (unskilled labor) ให้เข้าไปทำงานในประเทศเพื่อทดแทนแรงงานชาวญี่ปุ่นที่กำลังขาดแคลนอย่างหนัก เนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทำให้ปัจจุบันผู้สนใจภาษาญี่ปุ่นมีขอบเขตกว้างขึ้น โดยครอบคลุมไปถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศญี่ปุ่นด้วย

ภาษาเกาหลี

ในปัจจุบันนี้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันกว้างขวางในวงการดังกล่าว แต่เป็นภาษาที่ยังไม่นิยมการสอนกันอย่างแพร่หลาย จึงได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่สนใจเพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมและวงการธุรกิจที่มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ทางภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน การนำไปใช้ประกอบอาชีพทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล เช่น ทางด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ภาษาสเปน

ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกเป็นอันดับ 4 และเป็นหนึ่งใน 6 ภาษาทางการของสหประชาชาติ นอกจากจะเป็นภาษาราชการของประเทศสเปนและเกือบทุกประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกาที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนยังใช้แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศในทวีปแอฟริกาอีกด้วย ดังนั้นการมีทักษะภาษาสเปนจึงเป็นการเปิดโอกาสในการศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เดินทางท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ อำนวยความสะดวกในการไปพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาสเปน รวมไปถึงการเสพสื่อบันเทิงต่าง ๆ เช่น ซีรีส์ เพลง ฟุตบอล รายการประกวดความงาม เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าภาษาสเปนเป็นตัวเชื่อมความเข้าใจทางวัฒนธรรมในซีกโลกตะวันตกในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายมิติ

ภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมันซึ่งเป็นภาษาราชการที่ใช้ในประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรีย และบางส่วนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันหรือการสื่อสารในบริบทอื่น ๆ ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการบริการ ภาคการท่องเที่ยวและในเชิงวิชาการ นอกจากนี้ประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการที่กล่าวไปแล้วข้างต้นยังเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและมีบทบาททางการเมืองในสหภาพยุโรปและทวีปยุโรปเป็นอย่างยิ่ง อันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติจากนานาประเทศรวมทั้งชาวไทยประสงค์จะเข้าไปพำนักเพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ หรือเพื่อประกอบอาชีพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การมีทักษะการสื่อสารภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจากภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาต่างประเทศพื้นฐานของทุกคนแล้วนั้นถือเป็นแต้มต่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในองค์กรที่ใช้ภาษาเยอรมันทั้งในประเทศไทยและในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาราชการอีกด้วย

ภาษารัสเซีย

ภาษารัสเซีย ภาษารัสเซียเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญในประเทศไทยปัจจุบัน นักท่องเที่ยวรัสเซียจำนวนมหาศาลเดินทางมาเยือนไทยเป็นประจำทุกปี ขณะที่ความร่วมมือด้านการศึกษา สาธารณสุข วิทยาการเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซียก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในระดับนานาชาติ ภาษารัสเซียเป็นภาษาทางการของสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่จำเป็นต่อความเข้าใจสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อน ขณะที่วัฒนธรรมรัสเซียเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญในการเข้าใจวัฒนธรรมของโลกตะวันตกเสมอมา แต่แม้กระนั้นผู้รู้ภาษารัสเซียในประเทศไทยก็ยังคงมีไม่มากนัก การเรียนรู้ภาษารัสเซียพื้นฐานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันและช่วยตอบโจทย์ผู้ที่ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย หรือผู้ที่สนใจวัฒนธรรมรัสเซียในประเทศไทย

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญในการสื่อสารระดับนานาชาติ ด้วยมีจำนวนผู้พูดมากกว่าสามร้อยล้านคน ในห้าทวีปทั่วโลก และยังนับเป็นภาษาต่างประเทศที่มีการเรียนการสอนทั่วโลกมากเป็นอันดับสอง รองจากภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสจึงเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการทำงานในองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) คณะกรรมการโอลิมปิกสากล คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เป็นต้น การเรียนภาษาฝรั่งเศสจึงมีความสำคัญในการสื่อสารและการประกอบอาชีพด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจการค้า วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้น การเรียนภาษาฝรั่งเศสจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย และเพิ่มโอกาสในการทำงานได้มากขึ้น

ภาษาอังกฤษ

- Reading Enrichment - Writing Enrichment - English Business Writing - Discussion and Debate: Learning English Through Current Events

ภาษาฮินดี

ภาษาฮินดีเป็นภาษาราชการของสาธารณรัฐอินเดียประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันเข้าใจได้ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ชาวอินเดียผู้พูดภาษาฮินดีเป็นภาษาแม่ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในหลายประเทศ และเจริญก้าวหน้าไปเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเหล่านั้น จากการสำรวจข้อมูลในปัจจุบันพบว่ามีผู้ใช้ภาษาฮินดีสื่อสารกันมากกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก ภาษาฮินดีกำลังมีความสำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้ความเข้าใจในภาษาฮินดีตลอดจนวัฒนธรรมอินเดียจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นโอกาสแก่ชาวไทยที่จะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวาง

ภาษาสันสกฤต

ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาหนึ่งที่เป็นรากฐานของภาษาไทย คำในภาษาไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤตตั้งแต่สมัยโบราณ ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณ ถือว่าเป็นภาษากลาง ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ที่ใช้ในวงวิชาการ ศาสนา ปรัชญา และวรรณคดีหลากหลายประเภท นอกจากนี้ ภาษาสันสกฤตยังมีความสัมพันธ์ ร่วมรากกับภาษาต่าง ๆ ในตระกูลอินโด-ยุโรป เช่น ภาษากรีก ละติน ฯลฯ การเรียนภาษาสันสกฤต ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ย่อมมีประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแน่นอน

ภาษาบาลี

ภาษาบาลีมีบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของคำในภาษาไทย รวมทั้งใช้ในบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต ตลอดจนมีความสำคัญในฐานะเป็นภาษาหนึ่งที่สืบทอดพุทธพจน์และใช้ในวรรณคดีบาลี การมีทักษะภาษาบาลีจึงทำให้สามารถเข้าใจและตีความบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ได้อย่างไม่ผิดพลาด ภาษาบาลียังเป็นภาษาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในวงวิชาการด้านภารตวิทยาและพุทธศาสน์ศึกษาทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ปัจจุบันคนไทยส่วนหนึ่งหันมาให้ความสนใจกับการศึกษาภาษาบาลีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การศึกษาภาษาบาลีจึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจคำในภาษาไทยได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ทั้งยังเพิ่มพูนความเข้าใจบทสวดมนต์ พุทธศาสนสุภาษิต และพุทธพจน์ รวมทั้งวรรณคดีที่ใช้ภาษาบาลีอีกด้วย